«КРда АЯЛДАРДЫН УКУКТАРЫНА МОНИТОРИНГ ЖҮРГҮЗҮҮЧҮ KYWRAW ТАРМАГЫ ХАРАССМЕНТКЕ КАРШЫ МААЛЫМАТТЫК КАМПАНИЯНЫ ЖҮРГҮЗҮҮДӨ!»
«Ариет» аялдарга жардам берүү борборунун өкүлдөрү жаштарга маалыматтык лекция окушту.
 
Ыдык (харассмент) деген эмне?
«Ыдык» түшүнүгү психологиялык эзүүнүн ар кандай түрлөрүнө тиешелүү. Англисче «harassment» деген сөз жагдайлардын кеңири чөйрөсүн сүрөттөйт: башка адамды таарынтып же кемсинте турган сөздөр, ишараттар, аракеттер, башка адамдардын чек арасын системалуу түрдө бузган жүрүм-турум, психологиялык басым.
Долбоордун алкагында маалыматтык жана визуалдык материалдар иштелип чыккан.
 
Что такое харассмент?
Понятием «харассмент» обозначают самые разные виды психологического притеснения. Английское слово «harassment» описывает широкий спектр ситуаций: слова, жесты, действия, которые могут обидеть или унизить другого человека, поведение, систематически нарушающее границы других людей, психологическое давление. В рамках проекта разработаны информационные и визуальные материалы.
 
What is harassment?
The concept of «harassment» refers to a variety of types of psychological oppression. The English word «harassment» describes a wide range of situations: words, gestures, actions that can offend or humiliate another person, behavior that systematically violates the boundaries of other people, psychological pressure. Information and visual materials have been developed within the framework of the project.